Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019

Kdaj: 10. december 2019, od 09:00 do 14:40

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: mag. Mojca Fon Jager


V LETU 2019 SO NAPREDOVANJA KONČNO BREZ INTERVENTNIH UKREPOV, UPOŠTEVATI PA SE MORAJO PRI USKLADITVAH UVRSTITEV DELOVNIH MEST V PLAČNE RAZREDE NA PODLAGI KOLEKTIVNIH POGODB.


 • Napredovanja javnih uslužbencev se na podlagi zbranih ocen in preverjanja izpolnjevanja pogojev izvajajo po treh (3) letih.
 • Če so ostala neodgovorjena vprašanja, neizvedeni postopki, zapoznele zahteve za preizkus ocene,
 • če ste v dilemi, kako upoštevati napredovanja pri premestitvah javnih uslužbencev in želite odgovore na posebne primere izvedbe napredovanj,

se nam pridružite na seminarju: Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019


ZADNJI DEL PRAKTIČNEGA SEMINARJA BOMO NAMENILI REŠEVANJU ZAHTEVNEJŠIH PRIMEROV IZ PRAKSE PO IZBORU PREDAVATELJICE IN UDELEŽENCEV.

Vaša vprašanja lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si.

Za ilustracijo, razjasnili bomo, kako ravnati v primerih, ki niso običajni in se z njimi ne srečujemo »vsak dan«.

 • Primer 1: Kako pravilno izvesti povišanje vrednotenja delovnih mest, napredovanje ter pridobitev višjega naziva ter izplačilo napredovanj s 1.12.2019?
 • Primer 2: Odločba za višji naziv 1.9., naziv velja od 1.3., napredovanje na delovnem mestu s 1.4.2019 - kako pravilno določiti plačni razred javnega uslužbenca?
 • Primer 3: Kako pravilno upoštevati že dosežena napredovanja, če je naziv uvrščen več kot 3 plačne razrede višje?
 • Primer 4: Kako izvesti napredovanje po 6 (v letu 2019 po 7) letih, še vedno je potrebno upoštevanje interventnih ukrepov?

Program seminarja:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba).
 • Razlaga izvedbe posameznih členov zakona in Uredbe, pomoč pri izvedbi s primeri iz prakse ter povezava na pojasnila pristojnega ministrstva glede izvedbe napredovanj.
 • Pojasnila o upoštevanju interventnih ukrepov, ki so na področju napredovanj v veljavi od leta 2011 in odgovori na konkretna vprašanja glede izvedbe napredovanj javnih uslužbencev, kot npr. upoštevanje napredovanj ob:
  • spremembi delovnega mesta, ki je v istem tarifnem razredu,
  • premestitvah na delovna mesta, ki so v višjem tarifnem razredu,
  • premestitvah na delovna mesta, ki so v nižjem tarifnem razredu,
  • zaposlitvi javnega uslužbenca, ki je delal pri drugem proračunskem uporabniki v javnem sektorju ali, ki je prej delal v zasebnem sektorju ali koncesionarju.
 • Predstavitev metode, ki pomaga, da ocenjevalci lažje ocenjujejo javne uslužbence in ki omogoči ocenjevalcem in ocenjevanim odlično komunikacijo ob seznanitvi z nepričakovano oceno delovne uspešnosti zaposlenih. Uporaba metode omogoča odličnost delovanja timov v delovnem procesu.

Na seminarju boste spoznali:

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako je potekala izvedba napredovanj od leta 2008 do vključno 2019.
 • Tabelo, iz katere je razvidno, kako je interventna zakonodaja vplivala na izvedbo napredovanj v letih od vključno 2011 do vključno 2018. Tabela označuje tudi, kako je v letu 2019 interventen ukrep postal sistemski.
 • Kazenske določbe ZSPJS in globe v primeru nepravilne izvedbe zakonodaje na področju napredovanj javnih uslužbencev.

Poudarki predavanja bodo na:

 • Določitvi napredovalnega in ocenjevalnega obdobja,
 • ravnanju v primeru zahteve za preizkus ocene oz. zahtevi za določitev  ocene,
 • pravilni določitvi plače javnega uslužbenca ob spremembi delovnega mesta, 
 • določitvi plačnega razreda ob prehodu na drugo delovno mesto, za katerega je zahtevnost v višjem ali nižjem tarifnem razredu ter pojasnilo in dobra praksa glede istovrstnosti delovnih mest,
 • določitvi plačnega razreda javnega uslužbenca v primeru prehoda v nižji in nato ponovno v višji tarifni razred,
 • pravilu ne-prenosa napredovanj na bolj zahtevno delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu,
 • poteku ali prekinitvi napredovalnega obdobja,
 • določitvi ocene javnemu uslužbencu, v primeru prehoda k drugemu delodajalcu v okviru javnega sektorja.

Pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba),
 • zakonodaja o interventnih ukrepih.

Seminar je namenjen:

 • direktorjem javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov, občinskih uprav,
 • kadrovskim delavcem,
 • vodjem računovodstev in drugim delavcem v računovodstvih proračunskih uporabnikov,
 • poslovnim sekretarkam in tajnicam ter vsem javnim uslužbencem, ki se srečujejo s problematiko določitve osnovne plače in upoštevanja doseženih napredovanj.

Strokovna izvajalka:

mag. Mojca Fon Jager, je magistrica znanosti s področja kadrovskega menedžmenta in je bila od leta 2001 do 2014 zaposlena na ministrstvu, ki je pripravljalo nov plačni sistem za celoten javni sektor.

Njeno ožje delovno področje je bila priprava zakonodaje na področju delovne uspešnosti zaposlenih, priprava podlag v Kolektivni pogodbi za javni sektor za namen delitve sredstev za redno delovno uspešnost in priprava zakonskih in podzakonskih aktov za določitev načina in postopka napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Napisala je knjižico Javni uslužbenec - napredovanje, ki jo je izdala Založba Planet GV. Konec leta 2015 je bila imenovana za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1011.