Zakonito in učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v javnem sektorju

Kdaj: 28. maj 2020, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavata: Štefka Korade Purg in Andreja Samec Koderman

Tridnevno praktično usposabljanje: 5., 12. in 19. marec 2020 (drugo in tretje srečanje bo izvedeno 28. maja in 3. junija)

Kadrovski delavci, poslovni sekretarji, tajniki in drugi strokovni delavci, ki ste zadolženi za kadrovsko delo v vaši organizaciji imate zelo odgovorno delo.

Gre za občutljivo področje, zato je poznavanje ureditve na področju delovnih razmerij, plač ter povračil stroškov zelo pomembno za pravilno določanje pravic javnih uslužbencev in za zakonito izvajanje kadrovske funkcije. Upoštevati je treba, da je to področje posebej pomembno v javnem sektorju, kjer gre za rabo javnih sredstev, kar nadzirajo inšpekcije in Računsko sodišče.

Na 3 dnevnem strokovnem usposabljanju bomo razpravljali o najbolj aktualnih vsebinah, s katerimi se pri svojem delu v praksi srečujete.

Posebna pozornost bo namenjena tako urejanju delovnih razmerij kot tudi pravilnemu in zakonitemu določanju plač in izplačevanju povračil stroškov ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Oboje je namreč zelo pomembno za zakonito delovanje pri izvrševanju pravic in obveznosti delodajalca v razmerju do zaposlenih, saj lahko zaradi nezakonitega delovanja delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

Svoje izkušnje, predloge, primere dobrih praks … bosta z vami delili priznani strokovnjakinji, ki se z obravnavanimi vsebinami dnevno srečujeta in imata bogate izkušnje na področju delovnih razmerij v javnem sektorju.

Program in vsebina usposabljanja:

Pravne podlage in pravilno ter zakonito določanje plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
Kdaj: 5. marec 2020
Predava: Štefka Korade Purg

 • Pravne podlage za določanje plač, povračil stroškov in drugih prejemkov, sodna praksa in razlage komisij za razlage kolektivnih pogodb
 • Sestava plače - predstavitev posameznih elementov (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki)
 • Določitev osnovne plače ob zaposlitvi, ob prehodu na drugo delovno mesto z upoštevanjem spremembe tarifnega razreda in ob napredovanju v naziv ali višji naziv
 • Ocenjevanje in postopek ugotavljanja pogojev za napredovanje (ocenjevanje - ocenjevalni in evidenčni list, obvestilo in aneks k pogodbi o zaposlitvi, zahteva za preizkus ocene javnega uslužbenca, napredovanje v višji plačni razred, pravica do izplačila plače zaradi napredovanja, pregled določb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede)
 • Dodatki - določanje dodatka za delovno dobo, položajnega dodatka, dodatka za mentorstvo, dodatka za akademski naziv, pregled dodatkov za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas, posebnosti glede dodatkov za direktorje
 • Delovna uspešnost (viri sredstev za delovno uspešnost, pogoji za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, pregled in pojasnila posameznih vrst s pogoji za izplačevanje
 • Določanje povračil stroškov in drugih prejemkov (pogoji, izplačevanje, ravnanje v primeru nepravilno izplačanih stroškov)

Najpogostejši izzivi kadrovikov pri zaposlovanju delavcev in ravnanju s kadrovskimi dokumenti
Kdaj: 28. maj 2020
Predava: Andreja Samec Koderman

 • Delovnopravni temelji organizacije - definiranje delovnopravnih zakonov in podzakonskih aktov s področja dela
 • Pogoste »pasti« pri izvedbi zakonitega postopka zaposlitve javnega uslužbenca
 • Katere roke mora delodajalec upoštevati v postopku zaposlovanja in kako dokazati zakonitost postopka delovnemu inšpektorju
 • Katere zakonske obveznosti ima delodajalec pri uvedbi delavca v delo in zakaj to predstavlja še vedno visoko tveganje za globe inšpektorata
 • Kako zasnovati personalno mapo zaposlenih, da bo ta pregledna in zakonita
 • Katere dokumente odlagati v personalne mape in kako dolgo jih arhivirati
 • Zakaj so kadrovske evidence še vedno med pogostejšimi sankcijami delovnega inšpektorata
 • Katere evidence je delodajalec dolžan voditi po zakonu ter koliko časa jih je delodajalec dolžan arhivirati po prenehanju zaposlitve javnega uslužbenca
 • Kaj je potrebno vedeti pri vzpostaviti evidence o zaposlenih delavcih ter kako slediti zahtevam varstva osebnih podatkov (GDPR, nacionalni zakon)
 • Katere ukrepe mora delodajalec sprejeti v primeru vzpostavitve digitalnega poslovanja

Delovnopravne temelje določajo dobro zastavljeni interni akti organizacije in jasno komuniciranje pravil
Kdaj: 3. junij 2020
Predava: Andreja Samec Koderman

 • Izhodišča varstva osebnih podatkov v kadrovski službi
 • Pasti neurejenih ali zakonsko neskladnih internih aktov pri delodajalcu
 • Vloga sindikata in sveta delavcev pri sprejemu aktov
 • Pogodba o zaposlitvi - obvezne sestavine po zakonu in na kaj moramo biti še pozorni
 • Oblike pogodb o zaposlitvi in temeljne razlike
 • Tveganja v primeru prekarnih del (pogodba za določen čas, pogodba za krajši delovni čas, podjemna pogodba, avtorska pogodba, prekarno delo preko s.p.-ja)
 • Zakaj se je potrebno lotiti ocene tveganja resno in poglobljeno - kje so tveganja za delodajalce
 • Mobing - zakaj je to še vedno eden izmed pogostejših izzivov pri delodajalcih in kako vzpostaviti učinkovite preventivne ukrepe
 • Kako preverjanje nedovoljenih substanc pravilno opredeliti s pravilnikom
 • Varstvo osebnih podatkov – Pravilnik, politike organizacije, DPO in druge obveznosti
 • Kako postaviti druge učinkovite pravilnike s področja dela (letni dopust, delovni čas, etični kodeks)
 • Zakaj je seznanitev z internimi akti izjemnega pomena in kako je to smiselno izvesti?

Potek in izvedba usposabljanja:

 • Usposabljanje bo potekalo v obliki treh delavnic, zaradi omejenega števila udeležencev bo dovolj časa za diskusijo in odgovore na vaša vprašanja.
 • Posamezno srečanje bo trajalo 5 pedagoških ur, udeleženci boste prejeli gradivo na vsakem srečanju.

Vabljeni kadroviki, poslovni sekretarji, tajniki, vodstveni delavci in drugi zaposleni, ki pri svojem delu skrbite za zakonito izvajanje kadrovske funkcije, da utrdite vaše znanje, se seznanite z novostmi ter prejmete odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Strokovni izvajalki:

Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., zaposlena v državni upravi na področju organizacijsko kadrovskih zadev. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske asistence. Specializirana je za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih. Kot predavateljica je na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov 2015 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je bila nominirana za eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado je prevzela na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaiu. Andreja je diplomirana ekonomistka, specialistka managementa, licencirana svetovalka Profiles International, uradno priznana izvajalka nacionalnih VKO projektov, kadrovska revizorka in sodnica porotnica na delovnem sodišču.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena usposabljanja (3 dni) je 480 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1008.

Zaupajo nam tudi