Funkcionalnosti portala javnih naročil, elektronsko javno naročanje in preverjanje podatkov v sistemu e-Dosje ter nov portal eRevizija

Kdaj: 27. november 2019, od 09:00 do 13:30

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavata: Maja Marinček, MJU in Tomaž Samec, DKOM

NOVO:


S 30. septembrom 2019 je bil vzpostavljen portal eRevizija (obvezna uporaba od 29. decembra 2019)


Javno naročanje v Sloveniji se v zadnjih letih v vedno večji meri preko različnih orodij izvaja z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi. Medtem ko je priprava in pošiljanje obvestil o javnih naročilih že pred uveljavitvijo ZJN-3 potekala elektronsko na portalu javnih naročil, je bil le-ta ob sprejetju ZJN-3 nadgrajen z vrsto funkcionalnosti, ki naročniku omogočajo še hitrejšo in učinkovitejšo pripravo obvestil o javnem naročanju, ki jih mora pripraviti in objaviti na portalu oziroma tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Od 1. 4. 2018 je v skladu z ZJN-3 obvezno tudi zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja. Ta obveznost je v ZJN-3 opredeljena v 37. členu, ki v prvem odstavku določa, da se za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi tega zakona, zlasti pa elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva.

Tudi podatke za preveritev ponudbe naročnik pridobi elektronsko, in sicer iz enotnega informacijskega sistema (e-Dosje). Enotni informacijski sistem e-Dosje namreč omogoča, da naročnik namesto v uradni evidenci preveri podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazil sam, preko elektronskih sredstev, zaradi česar preverjanje ponudnikov poteka veliko hitreje in učinkoviteje. Tudi sistem e-Dosje pa se je od vzpostavitve v letu 2016 večkrat nadgradil, zadnjič ob uveljavitvi novele ZJN-3 – ZJN-3A v novembru 2018.

S 30. 9. 2019 pa je bil vzpostavljen tudi portal eRevizija. Portal eRevizija predstavlja spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil. Uporaba portala eRevizija bo za vse udeležene v predrevizijskih, revizijskih oziroma pritožbenih postopkih obvezna od 29. 12. 2019.

Na seminarju se boste seznanili z obveznostmi v zvezi z objavljanjem obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter obveznostmi elektronskega javnega naročanja in uporabnostjo sistema e-Dosje ter delovanjem posameznih aplikacij. Predstavljen bo tudi nov portal eRevizija ter način elektronske izmenjave dokumentov in podatkov v predrevizijskem, revizijskem oziroma pritožbenem postopku.

Program:

Predstavitev funkcionalnosti portala javnih naročil in obveznosti elektronskega javnega naročanja ter sistema e-Dosje in portala eRevizija.

Vsebinski sklopi:

Portal javnih naročil

 • Kaj je portal javnih naročil
 • Pravice uporabnikov portala javnih naročil
 • Katere podatke je potrebno objavljati na portalu javnih naročil
 • Objavljanje obvestil na portalu javnih naročil in pasti pri objavljanju

Obveznosti elektronske oddaje ponudb in uporaba portala e-JN

 • Obveznosti elektronske oddaje ponudb
 • Posebnosti pri pripravi razpisne dokumentacije v zvezi z določbami glede elektronske oddaje ponudb
 • Izvajanje elektronskega javnega naročanja – uporaba portala e-JN

Preverjanje podatkov v enotnem informacijskem sistemu (e-Dosje)

 • Kako naročnik v e-Dosjeju preveri ponudnika
 • Dodatne obveznosti preverjanja izvajalca oziroma podizvajalca v skladu z novelo ZJN-3A

Elektronska izmenjava informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku na portalu eRevizija

 • Načini dostopanja do portala eRevizija
 • Pravila delovanja portala eRevizija
 • Načini vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov na portalu eRevizija
 • Prikaz predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka preko portala eRevizija

Zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

Seminar je namenjen naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo javnih naročil.

Strokovna izvajalca:

Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

Tomaž Samec, univ. dipl. prav., je kot svetovalec zaposlen na Državni revizijski komisiji.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, kosilo, pogostitev med odmori ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1031.

Zaupajo nam tudi