Urejanje pravic javnih uslužbencev v letu 2020

Kdaj: 24. januar 2020, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Štefka Korade Purg

Tudi leto 2020 prinaša na področju urejanja pravic iz delovnega razmerja, plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja novosti, ki jih bo za pravilno in zakonito ravnanje treba upoštevati.


Upoštevati bo treba tako že veljavne kot tudi nove predpise, predvsem:

 • zakon, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredno uskladitev pokojnin (ZUPPJS2021), ki vsebuje omejitve glede izplačevanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela,
 • zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki določa politiko zaposlovanje v javnem sektorju,
 • zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki določa višino minimalne plače v letu 2020 in hkrati določa, da so iz minimalne plače od 1.1.2020 izločeni vsi dodatki in
 • novo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Javnim uslužbencem namreč skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami pripadajo zakonito določena plača ter povračilo stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, oboje ob izpolnjevanju pogojev in v višini, kot to izhaja iz določb kolektivne pogodbe, ki velja za delodajalca javnega uslužbenca. Prav tako je treba upoštevati druge predpise, ki posegajo v urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ki pomenijo okvir pravilnega in zakonitega ravnanja z javnimi sredstvi.

V obdobju od leta 2012, ko so bili z ZUJF in z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev določena povračila stroškov in drugi prejemki, so bile uveljavljene tudi določene spremembe na tem področju, saj so bili sprejeti še dodatni aneksi h kolektivnim pogodbam. Prav tako so bili z zakonom v obdobju od leta 2009 skoraj vsako leto, tudi za leto 2020, sprejeti nekateri ukrepi, ki so posegli na področje pravic in obveznosti ter plač javnih uslužbencev, zato je treba pri urejanju pravic in obveznosti javnih uslužbencev poznati in upoštevati vse predpise in kolektivne pogodbe.

Namen seminarja je seznanitev z aktualnimi predpisi s področja urejanja delovnih razmerij, izvrševanja proračuna in ureditve plač ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja, posebej pa z ureditvijo na področju plač in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ter predstavitev posameznih vrst povračil stroškov in drugih prejemkov, s pogoji za izplačilo ter s pravilnim ravnanjem v določanju višine in izplačil.

Vsebina seminarja:

 • Predstavitev zakonodajnih novosti na področju izvrševanja proračuna in ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela:
  • Politika zaposlovanja v javnem sektorju v letu 2020
  • Ureditev minimalne plače po 1. 1. 2020 in kaj sprememba pomeni za delodajalce v javnem sektorju
  • Omejitve glede izplačevanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
 • Pregled pravnih podlag in ravnanja pri urejanju posameznih pravic javnih uslužbencev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi, določitev plače v povezavi z aneksi iz decembra 2018)
 • Predstavitev pravne ureditve področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF, kolektivne pogodbe)
 • Pregled posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov, predstavitev višin in pogojev za izplačilo s poudarkom na novostih na tem področju (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, stroški na službenem potovanju v tujino, predvsem dnevnice glede na čas in kraj potovanja ter stroški glede zdravstvenega zavarovanja)
 • Predstavitev sodne prakse v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki, opozorila na nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Razprava, vprašanja udeležencev in odgovori

Seminar je namenjen vodjem ter predvsem zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, pa tudi ostalim zaposlenim v občinah, javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.

Strokovna izvajalka:
Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., zaposlena v državni upravi na področju organizacijsko kadrovskih zadev. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1002.

Zaupajo nam tudi