Pogodba o zaposlitvi in urejanje pravic ter obveznosti javnih uslužbencev

Kdaj: 05. december 2023, od 09:00 do 13:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavateljica: Štefka Korade Purg

Delovno razmerje je razmerje med delodajalcem in zaposlenim, ki se sklene s pogodbo o zaposlitvi, pri tem pa je treba upoštevati predpisan postopek ter pravila, da je sklenjeno delovno razmerje zakonito in da so zaposlenemu zagotovljene vse pravice.

Pomembna je vsebina pogodbe o zaposlitvi, prav tako je treba upoštevati razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če jo sklepamo za določen čas, saj zakon predvideva, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas, ki ni sklenjena skladno z zakonom, transformira v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Prav tako je pomembno, da se pravilno uredi sprememba delovnega mesta z novo pogodbo o zaposlitvi.

Glede pravic in obveznosti je treba upoštevati veljavne predpise in kolektivne pogodbe ter pravilno določiti plačo, povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja, pri čemer je pri določitvi plače treba upoštevati določbe ZSPJS, v primerih, ko sklepamo pogodbo o zaposlitvi s kandidatom, ki je že bil zaposlen v javnem sektorju, pa tudi spremembe ZSPJS-AA, ki ob izpolnjenih pogojih omogočajo ohranitev napredovanj, doseženih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Na seminarju se boste seznanili s postopkom objave prostega delovnega mesta, z vsebino pogodbe o zaposlitvi in s pravilno določitvijo plače oziroma uvrstitvijo v plačni razred ter povračil stroškov.

Prav tako pa se boste seznanili s spremembami ZDR-1, ki bodo vplivale na aktivnosti v okviru delovnega razmerja ter na pravice zaposlenih. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil 15. 11. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in je začel veljati 16. novembra, prinaša pa nekaj novosti, ki jih bo treba pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in pri urejanju oziroma določanju pravic iz delovnega razmerja upoštevati.

Vsebinski sklopi:

 • Pravne podlage (ZDR-1, ZDR-1D, ZJU, ZSPJS, podzakonski predpisi, kolektivne pogodbe)
 • Pregled sprememb ZDR-1 in njihov vpliv na delovno razmerje:
  • Nove pravice (oskrbovalski dopust, pravica do odklopa, pravice za žrtve nasilja v družini, pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja)
  • Nova pravila glede pisnega opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (možnost izjave delavca o očitanih kršitvah, roki, pisna obrazložitev in vročitev)
  • Predlog delavca za opravljanje dela na domu
  • Predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela
 • Pogodba o zaposlitvi za določen in za nedoločen čas (primeri, postopek sklenitve)
 • Objava prostega delovnega mesta:
  • Pogoji (sistemizacija, kadrovski in finančni načrt)
  • Vsebina objave in roki
  • Izbira kandidata
 • Pogodba o zaposlitvi:
  • Vsebina pogodbe o zaposlitvi (podatki in določbe v skladu z zakonom, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določitev pravic v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas)
  • Določitev plače ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju, ob prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju in ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju)
  • Določitev povračil stroškov in drugih prejemkov ter nadomestil plače
 • Pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega:
  • Varovanje delavčeve zasebnosti (kaj vsebuje, zbiranje in ravnanje z osebnimi podatki, evidence)
  • Opravljanje drugega dela (kdaj lahko delodajalec od delavca zahteva opravljanje drugega dela, pogoji)
  • Odklonitev dela (kdaj lahko delavec delo odkloni)
  • Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
 • Spremembe pogodbe o zaposlitvi v času trajanja delovnega razmerja (kdaj sklenemo pogodbo in kdaj aneks h pogodbi o zaposlitvi)
 • Vprašanja in razprava

Seminar je namenjen direktorjem, ravnateljem, vodjem kadrovskih služb, kadrovskim delavcem, poslovnim sekretarjem, … v javnem sektorju.

Izvajalka: Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest, urejanja delovnih razmerij, pravic in obveznosti ter posebej povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev v javnem sektorju.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1039.

Zaupajo nam tudi