Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev s poudarkom na izplačilu redne delovne uspešnosti

Kdaj: 23. september 2020, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Štefka Korade Purg

Po več letih neizplačevanja redne delovne uspešnosti se le-ta od 1. 7. 2020 dalje ponovno lahko izplačuje.

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev temeljijo na predpisih in kolektivnih pogodbah, urejajo pa se v pogodbi o zaposlitvi. Med pravicami je določitev plače javnega uslužbenca, pri čemer ne gre samo za pravilno in zakonito določitev plače ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, ampak tudi za pravilno in zakonito ravnanje v času trajanja delovnega razmerja v zvezi z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred ter za pravilno določanje in tudi izplačevanje dodatkov in dela plače za delovno uspešnost.

Na seminarju bodo predstavljeni predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, s posebnim poudarkom na predpisih in kolektivnih pogodbah, ki urejajo plače in druge stroške dela ter pravice, ki izhajajo iz navedenih predpisov.

Gre namreč za področje, kjer je bilo precej sprememb in je za zakonito in pravilno urejanje pravic iz tega naslova treba poznati sistemsko ureditev ter posamezne elemente plačnega sistema, način določanja plače javnega uslužbenca ter pogoje in višine posameznih dodatkov.

Glede na to, da je od 1. julija dalje možno izplačilo redne delovne uspešnosti, bo posebej natančno pojasnjena sistemska ureditev s praktičnim prikazom oziroma pregledom tabel za vnos podatkov in izračun konkretnih zneskov redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.

Vsebinski sklopi:

Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo:

 • Delovna razmerja (ZDR-1, ZJU, področni zakoni in kolektivne pogodbe)
 • Plače v javnem sektorju (ZSPJS, podzakonski predpisi, KPJS in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev)
 • Povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja (ZDR-1, ZUJF, kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev)

Redna delovna uspešnost:

 • Redna delovna uspešnost - ureditev v ZSPJS in KPJS
 • Oblikovanje mase sredstev, višina redne delovne uspešnosti na ravni delodajalca in javnega uslužbenca
 • Kriteriji in način delitve sredstev za redno delovno uspešnost
 • Obveznosti delodajalca glede objave podatkov
 • Oblikovanje mase sredstev za ravnatelje, direktorje in tajnike
 • Ocenjevanje in delitev redne delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike
 • Praktični prikaz uporabe tabel za izračun konkretnih zneskov redne delovne uspešnosti
 • Odgovori na vprašanja udeležencev

Potek in izvedba seminarja:

 • Seminar bo potekal v manjši skupini, število mest je omejeno. Dovolj časa bomo namenili tudi vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov grega.sodja@ic-uspeh.si oz. jih boste lahko zastavili na seminarju.
 • Zagotavljali in izvajali bomo zaščitne ukrepe za varno izvajanje dogodka v obdobju Covid-19. Poskrbeli bomo za varno razdaljo med udeleženci ter redno zračenje prostora, na voljo bodo sredstva za razkuževanje rok, strežba hrane in pijače bo v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Seminar je namenjen vodjem, zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, pa tudi ostalim zaposlenim v občinah, javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.

Strokovna izvajalka:

Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest ter urejanja delovnih razmerij, pravic in obveznosti javnih uslužbencev v javnem sektorju. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1029.

Zaupajo nam tudi