Ocenjevanje javnih uslužbencev za namen delitve sredstev za redno delovno uspešnost in za napredovanje

Kdaj: 22. september 2020, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: mag. Mojca Fon Jager

Od 1.7.2020 je, po začetku interventnih ukrepov od maja 2009, spet omogočeno nagrajevanje javnih uslužbencev za namen delitve sredstev za redno delovno uspešnost.

Redna delovna uspešnost je v novem plačnem sistemu, ki se je začel uporabljati avgusta 2008, eden od 4 elementov nagrajevanja zaposlenih, poleg napredovanja javnih uslužbencev, delitve sredstev iz naslova povečanega obsega dela in delitve sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tako imenovane tržne dejavnosti).

Na seminarju bomo javnim uslužbencem, ki ocenjujejo delo svojih sodelavcev, predstavili Zakonske in podzakonske podlage, ki določajo napredovanje zaposlenih ter podlage v Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki določajo delitev sredstev za redno delovno uspešnost.

Glavni poudarek predavanja bo namenjen seznanitvi vodij kako ocenjevati in priporočilom ter dobrim praksam pri določanju ocene zaposlenim za namen napredovanja na delovnem mestu ali za delitev sredstev za redno delovno uspešnost. Pojasnjeni bodo tudi primeri, ko nadpovprečna ocena iz naslova redne delovne uspešnosti ni nujno v korelaciji z ocenami za napredovanje javnih uslužbencev.

Na seminarju boste seznanjeni z Zakonskimi podlagami:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
  Poglavje Napredovanje od 16. do 20. člena
  Poglavje Delovna uspešnost, Redna delovna uspešnost 22. in 22. a člen
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
 3. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
  Poglavje Redna delovna uspešnost od 27. do 34. člena
  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
 4. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7148
  Redna delovna uspešnost, 7. člen.

Poudarki predavanja:

 1. Pojasnila, kakšen je bil namen pripravljalca zakonodaje, ko je določal besedilo členov Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - poglavje Napredovanje, saj morajo organizatorji delovnega procesa (vodje), ki ocenjujejo delovne rezultate zaposlenih, poznati vse vzvode, s katerimi je mogoče spodbuditi motivacijo sodelavcev, da bodo dosegali nadpovprečne delovne rezultate in tako skupaj dosegali zastavljene cilje organizacije.
 2. Pojasnila Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba), s poudarkom na ocenjevanju zaposlenih s pomočjo podrobnejše opredelitve kriterijev v 2. členu Uredbe in v prilogi 3, ob upoštevanju vsebine dela, ki je določena v sistemizaciji. Poseben poudarek bo na utemeljitvi ocene, kot jo določa četrti odstavek 4. člena Uredbe, ko mora ocenjevalec javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in njeno utemeljitvijo. Uredba daje z ocenjevanjem velik poudarek dejstvu, da je ocenjevanje delovnih rezultatov zaposlenih managerski instrument, s katerim vodje - ocenjevalci, ki neposredno dajejo delo, z ocenami spodbujajo nadpovprečne rezultate sodelavcev.
 3. Določbe v Kolektivni pogodbi za javni sektor s poglavjem o delitvi sredstev za redno delovno uspešnost, ki vsebujejo člene, ki določajo obseg sredstev in njegovo določitev, postopek in kriterije ter merila za delitev sredstev za redno delovno uspešnost. Določena je tudi objava ocen tistih zaposlenih, ki so bili ocenjeni kot nadpovprečno delovno uspešni znotraj posameznega uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote. S tem je vodjem omogočeno, da z ocenami seznanijo vse zaposlene, tudi tiste, ki niso bili ocenjeni kot nadpovprečni, da vedo, kako je potrebno opravljati delo in kako delovati v delovnem procesu, da bi lahko izboljšali svoje rezultate dela in zato prejeli del sredstev iz naslova redne delovne uspešnosti. Tako je jasno razvidno, da je tudi na področju delitve sredstev iz naslova redne delovne uspešnosti ocenjevanje v funkciji managerskega instrumenta za vodje, saj deluje kot spodbuda za doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov. Naloga vodij pa je, da znajo svojim sodelavcem to pojasniti na primeren in spoštljiv način.
 4. Na koncu predavanja bo udeležencem na kratko predstavljena tudi komunikacijska metoda, ki vodjem konkretno pomaga, da bodo spoznali, na kakšen način komunicirati z vsakim sodelavcem posebej, saj je glavni namen ocenjevanja, da se v delovnem procesu vzpostavi odlična komunikacija, ki je za doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov nujno potrebna. To pa je v interesu vodij, ki so zadolženi za doseganje ciljev organizacije, prav tako pa tudi zaposlenih, ki v uspešnem delovnem okolju svoje delo opravljajo dosti lažje in bolj učinkovito, s tem pa dosegajo nadpovprečne delovne rezultate ter z manj napora dosegajo zastavljene cilje organizacije.

Seminar je namenjen direktorjem, odgovornim osebam, predstojnikom in vsem vodjem, ki ocenjujejo rezultate dela zaposlenih v javnem sektorju.

Strokovna izvajalka:

mag. Mojca Fon Jager, je magistrica znanosti s področja kadrovskega menedžmenta in je bila od leta 2001 do 2014 zaposlena na ministrstvu, ki je pripravljalo nov plačni sistem za celoten javni sektor.

Njeno ožje delovno področje je bila priprava zakonodaje na področju delovne uspešnosti zaposlenih, priprava podlag v Kolektivni pogodbi za javni sektor za namen delitve sredstev za redno delovno uspešnost in priprava zakonskih in podzakonskih aktov za določitev načina in postopka napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Napisala je knjižico Javni uslužbenec - napredovanje, ki jo je izdala Založba Planet GV. Konec leta 2015 je bila imenovana za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1030.

Zaupajo nam tudi