Sistem plač v javnem sektorju

Kdaj: 12. oktober 2022, od 09:00 do 13:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Štefka Korade Purg

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja. Javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, na katerem bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, delodajalec pa mu bo zagotavljal plačilo za delo skladno z veljavnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami.

Zato morajo delodajalci v javnem sektorju, kjer gre za rabo javnih sredstev, poznati pravno ureditev plačnega sistema javnega sektorja, da bodo zakonito določali, obračunavali in izplačevali plače.

Namen seminarja je predstaviti pravne podlage na področju plač in sistemsko ureditev plačnega sistema javnega sektorja, sestavne dele plač ter ureditev dodatkov in delovne uspešnosti, ocenjevanja in napredovanja. Predstavljene bodo vsebine, ki jih morajo poznati osebe delodajalca, pristojne za kadrovsko poslovanje, za določanje in obračun ter za izplačilo plač.

Če bo dogovor med vlado in sindikati veljal, bodo predstavljene tudi dogovorjene novosti in spremembe, ki vplivajo na pravice javnih uslužbencev, in sicer sprememba višine regresa za prehrano, regresa za letni dopust in uskladitev osnovnih plač na plačni lestvici ter predvidene spremembe pri uvrstitvah v plačne razrede v 2023.

Vsebina seminarja:

Plačni sistem javnega sektorja – pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (obseg veljavnosti, sestava plače, plačne skupine in plačne podskupine, pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje/ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (orientacijska delovna mesta, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, ureditev redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli v povezavi sistemizacijo delovnih mest
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek, plače za delo v tujini, enotna metodologija)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev)

Določitev osnovne plače:

 • Določitev plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva
 • Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju oziroma napredovanju v naziv ali višji naziv

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v višji plačni razred:

 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje in napredovanje v višji plačni razred
 • Preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje do 15. novembra 2022

Nagrajevanje delovne uspešnosti:

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Dodatki:

 • Ureditev dodatkov v ZSPJS in v Kolektivni pogodbi za javni sektor
 • Pregled dodatkov in pravil za obračun in izplačevanje dodatkov

Razprava, sodna praksa, odgovori na vprašanja:

 • Dovolj časa bomo namenili tudi vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si ali jih boste zastavili na seminarju in prejeli boste odgovore in pojasnila.

Seminar je namenjen vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.

Strokovna izvajalka:

Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest, urejanja delovnih razmerij, pravic in obveznosti ter posebej povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev v javnem sektorju.

Potek in izvedba seminarja:

 • Seminar bo potekal v manjši skupini, število mest je omejeno. Ob registraciji pred pričetkom usposabljanja boste prejeli seminarsko gradivo.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2022-1017.

Zaupajo nam tudi