Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020

Kdaj: 23. junij 2020, od 09:00 do 14:40

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: mag. Mojca Fon Jager

V LETU 2020 SO BILA NAPREDOVANJA IZVEDENA BREZ INTERVENTNIH UKREPOV, PO 3 LETIH, POMEMBNA PA JE BILA PRAVILNA DOLOČITEV PLAČNEGA RAZREDA OB PRIDOBIVANJU VIŠJIH NAZIVOV TER DOLOČITEV PLAČNEGA RAZREDA ZARADI NAPREDOVANJ V LETU 2020 IN UPOŠTEVANJE USLKLADITVE UVRSTITEV DELOVNIH MEST V PLAČNE RAZREDE, KI SO BILA IZVEDENA NA PODLAGI KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI.


 • Če so ostala neodgovorjena vprašanja, neizvedeni postopki, zapoznele zahteve za preizkus ocene,
 • če ste v dilemi, kako upoštevati napredovanja pri premestitvah javnih uslužbencev in želite odgovore na posebne primere pri določitvi osnovne plače ob izvedbi napredovanj,

se nam pridružite na seminarju: Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020


ZADNJI DEL PRAKTIČNEGA SEMINARJA BOMO NAMENILI REŠEVANJU ZAHTEVNEJŠIH PRIMEROV IZ PRAKSE PO IZBORU PREDAVATELJICE IN UDELEŽENCEV.

NA KRATKO BODO PREDSTAVLJENE TUDI ZAKONSKE PODLAGE IN KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR V POGLAVJU REDNA DELOVNA USPEŠNOST, KI JE ZADNJI INTERVENTEN UKREP, KI SE SPROSTI 1.7.2020.

Vaša vprašanja lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si.

Pojasnili bomo primere, kako ravnati:

 • Primer 1: Kako pravilno izvesti povišanje vrednotenja delovnih mest in upoštevati napredovanje ter pridobitev višjega naziva in izvesti tretje povišanje s 1.9.2020 ter izplačilo napredovanj s 1.12.2020.
 • Primer 2: Proračunski uporabnik prejme odločba resornega ministrstva za višji naziv 1.9. v koledarskem letu, naziv velja od 1.3., napredovanje na delovnem mestu je pridobljeno s 1.4.2020 - kako pravilno določiti plačni razred javnega uslužbenca?
 • Primer 3: Kako pravilno upoštevati že dosežena napredovanja, če je naziv (tudi po spremembah uvrstitev v Kolektivnih pogodbah s 1.9.2020) uvrščen več kot 3 plačne razrede višje?
 • Primer 4: Kako izvesti napredovanje po 6 (v letu 2020 po 7) letih, ko je še vedno potrebno upoštevanje interventnih ukrepov, ki so leto 2014 izvzele iz štetja napredovalnega obdobja?

Program seminarja:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba).
 • Razlaga izvedbe posameznih členov zakona in Uredbe, pomoč pri izvedbi s primeri, podajanje dobre prakse izvedbe veljavne zakonodaje v primerih, ko ni podrobnejših pravil izvedbe ter povezava na pojasnila pristojnega ministrstva (MJU) v posebnih primerih, glede izvedbe napredovanj.
 • Pojasnila o interventnih ukrepih, ki so na področju napredovanj v veljavi od leta 2011 (eden še vedno velja v primeru napredovanj po 6 letih je napredovanje letos v 2020 po 7 letih!) ter odgovori na konkretna vprašanja glede izvedbe napredovanj javnih uslužbencev, kot npr. upoštevanje napredovanj ob:
  • spremembi delovnega mesta, ki je v istem tarifnem razredu, istovrstna delovna mesta,
  • premestitvah na delovna mesta, ki so v višjem tarifnem razredu in določitev plače,
  • premestitvah na delovna mesta, ki so v nižjem tarifnem razredu in prenos napredovanj,
  • zaposlitvi javnega uslužbenca, ki je delal pri drugem proračunskem uporabniki v javnem sektorju ali, ki je prej delal v zasebnem sektorju ali koncesionarju.
 • Na kratko bo predstavljena zakonska podlaga in Kolektivna pogodba za javni sektor, v poglavju redna delovna uspešnost, to je zadnji interventni ukrep, ki se sprosti 1.7.2020.
 • Predstavitev komunikacijske metode SDI, ki pomaga, da ocenjevalci lažje ocenjujejo javne uslužbence in ki omogoči ocenjevalcem in ocenjevanim odlično komunikacijo ob seznanitvi z nepričakovano oceno delovne uspešnosti zaposlenih. Uporaba metode omogoča optimalno delovanje timov v delovnem procesu.

Na seminarju boste spoznali:

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako je potekala izvedba napredovanj od leta 2008 do vključno 2020.
 • TABELO, iz katere je razvidno, kako je zakonodaja vplivala na izvedbo napredovanj v letih od 2008 do 2020 ter interventno zakonodajo vključno 2011 do vključno 2020. Tabela označuje tudi, kako je v letu 2020 interventen ukrep postal sistemski in DA, še vedno je pri napredovanju po 6 letih (peti odstavek 5. člena Uredbe) potrebno upoštevati interventno zakonodajo, ki obdobje zaradi izključitve leta 2014 omogoča napredovanje po 7 letih, ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni v navedenem členu.
 • Kazenske določbe ZSPJS in globe v primeru nepravilne izvedbe zakonodaje na področju napredovanj za 175.000 javnih uslužbencev.

Poudarki predavanja bodo na:

 • Določitvi napredovalnega in ocenjevalnega obdobja,
 • ravnanju v primeru zahteve za preizkus ocene oz. zahtevi za določitev ocene,
 • pravilni določitvi plače javnega uslužbenca ob spremembi delovnega mesta, 
 • določitvi plačnega razreda ob prehodu na drugo delovno mesto, za katerega je zahtevnost v višjem ali nižjem tarifnem razredu ter pojasnilo in dobra praksa glede istovrstnosti delovnih mest,
 • določitvi plačnega razreda javnega uslužbenca v primeru prehoda v nižji in nato ponovno v višji tarifni razred,
 • pravilu ne-prenosa napredovanj na bolj zahtevno delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu,
 • poteku ali prekinitvi napredovalnega obdobja,
 • določitvi ocene javnemu uslužbencu, v primeru prehoda k drugemu delodajalcu v okviru javnega sektorja.

Pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - zadnja je novela, ki določa prenehanje interventnih ukrepov na področju napredovanj in sistemsko določa, da je izplačilo plače s 1.12. v letu, v katerem o javni uslužbenec napreduje,
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba).

Seminar je namenjen:

 • direktorjem javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov, občinskih uprav,
 • kadrovskim delavcem,
 • vodjem računovodstev in drugim delavcem v računovodstvih proračunskih uporabnikov,
 • poslovnim sekretarkam in tajnicam ter vsem javnim uslužbencem, ki se srečujejo s problematiko določitve osnovne plače in upoštevanja doseženih napredovanj.

Strokovna izvajalka:

mag. Mojca Fon Jager, je magistrica znanosti s področja kadrovskega menedžmenta in je bila od leta 2001 do 2014 zaposlena na ministrstvu, ki je pripravljalo nov plačni sistem za celoten javni sektor.

Njeno ožje delovno področje je bila priprava zakonodaje na področju delovne uspešnosti zaposlenih, priprava podlag v Kolektivni pogodbi za javni sektor za namen delitve sredstev za redno delovno uspešnost in priprava zakonskih in podzakonskih aktov za določitev načina in postopka napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Napisala je knjižico Javni uslužbenec - napredovanje, ki jo je izdala Založba Planet GV. Konec leta 2015 je bila imenovana za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1006.

Zaupajo nam tudi